Home

Mateřská škola Brno, Soukenická 8, PO


Povinně zveřejňované informace - dle zákona č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění


 1. Název
  Mateřská škola Brno, Soukenická 8, příspěvková organizace

 2. Důvod a způsob založení
  Příspěvková organizace vznikla dne 1.1.2001 dle zřizovací listiny, kterou vydalo Statutární město Brno - Městská část Brno - střed dne 8.11.2000 na základě usnesení č. 316.10. zastupitelstva městské části Brno - střed. Úplné znění zřizovací listiny vydané Statutárním městem Brnem ,Městsou částí Brno - střed, platné k 18.4.2001 bylo schváleno usnesením č. 319.09. zastupitelstva městské části Brno - střed.

 3. Organizační struktura
  Jednotlivé funkce zaměstnanců jsou uvedeny výše v části Personál.
  Ředitel činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech.

 4. Kontaktní spojení
  1. Kontaktní poštovní adresa: Soukenická 561/8, Staré Brno, 602 00 Brno
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Soukenická 561/8, Staré Brno, 602 00 Brno
  3. Úřední hodiny: Po - Pá: 10:00 - 13:00 hod. nebo dle domluvy
  4. Telefonní čísla: 530 310 418
  5. Čísla faxu: --
  6. Adresa internetové stránky: www.mssoukenicka.cz
  7. Adresa e-podatelny: podatelna@mssoukenicka.cz
  8. ID datové schránky: dw8kn59
  9. Další elektronické adresy: --

 5. Případné platby můžete poukázat
  35-4737730217/0100


 6. 708 89 562

 7. DIČ
  Škola není plátcem DPH.

 8. Dokumenty
  1. Seznam hlavních dokumentů: Ke stažení zde (zřizovací listiny, účetní závěrky, rozvahy, ...)
  2. Rozpočet, Rozpočtový výhled, Rozpočtová opatření: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát. Aktuální i starší rozpočty jsou k dispozici k nahlédnutí na adrese školy.

 9. Žádosti o informace
  Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze podat ústně nebo písemně, nebo na emailu školy: podatelna@mssoukenicka.cz. Povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace, je ředitel školy.

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Příjem žádostí a dalších podání lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Soukenická 561/8, Staré Brno, 602 00 Brno, nebo na emailu školy: podatelna@mssoukenicka.cz.

 11. Opravné prostředky
  Odvolání
  Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. V dalším postupu je povinný subjekt vázán rozhodnutím nadřízeného orgánu v případě, že došlo ke zrušení rozhodnutí nadřízeným orgánem.

  Nadřízeným orgánem je zřizovatel školy, tj. Statutární město Brno, Městská část Brno – střed.

  Stížnost
  Žadatel může podat stížnost v případě, kdy:
  • nesouhlasí s vyřízením žádosti sdělením odkazu na zveřejněnou informaci,
  • mu po uplynutí lhůty 15 dnů, příp. řádně prodloužené lhůty pro poskytnutí informací, nebyla poskytnuta informace ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  • mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  • nesouhlasí s výší úhrady sdělené dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona požadované v souvislosti s poskytováním informací.

  Jakým způsobem se stížnost podává?
  Stížnost lze podat písemně nebo ústně. V případě ústně podané stížnosti, kterou nelze vyřídit hned, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu.

  Jaká je lhůta pro podání stížnosti?
  Stížnost se podává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
  • sdělení, kterým je poskytnut odkaz na zveřejněnou informaci,
  • sdělení, že požadované informace se nevztahují k působnosti osloveného povinného subjektu,
  • oznámení výše úhrady dle ust. § 17 odst. 3 informačního zákona.
  Případně ve lhůtě 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

  Musí povinný subjekt předložit stížnost nadřízenému orgánu?
  V případě, že povinný subjekt žádosti sám zcela vyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti do 7 dnů ode dne, kdy mu byla doručena stížnost, nemusí stížnost předkládat nadřízenému orgánu.
  V opačném případě je povinen stížnost předložit nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu byla stížnost doručena.

  Postup nadřízeného orgánu
  Nadřízený orgán přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:
  • postup povinného subjektu potvrdí,
  • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil,
  • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nelze uplatnit vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti).

  V případě stížnosti proti oznámené výši úhrady přezkoumá nadřízený orgán postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:
  • výši úhrady nebo odměny potvrdí,
  • výši úhrady nebo odměny sníží (nelze uplatnit vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti),
  • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

  Nadřízený orgán rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu stížnost byla předložena.

 12. Formuláře
  Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
  Portál veřejné správy

 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější předpisy:
   zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
   zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
   zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  2. Vydané právní předpisy: --

 15. Úhrady za poskytování informací
  Ředitel školy je v souvislosti s poskytováním informací oprávněný žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Ředitel školy může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. Úhrada je příjmem školy.
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: ke stažení zde
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: --

 16. Licenční smlouvy
  žádné

 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: